فلسفه راه اندازی کمیته مشورتی آموزشی دانشجویان و شرح وظایف:

دانشجویان یکی از مشتریان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کار دائمی برای بهره گیری از مشارکت آنان در مسیر بهبود نظام آموزشی ضروری است. سازماندهی، هماهنگی و انسجام بیشتر فعالیت های دانشجویی و استفاده از پتانسیل های ایشان در توسعه آموزش علوم پزشکی  در سطوح مختلف اعم از وزارتی، دانشگاهی و برنامه های آموزشی نیاز به یک تشکل ساختارمند دانشجویی را در نهاد مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی آشکار می سازد. برای دستیابی به این مهم از سال ۱۳۸۹ کمیته های مشورتی با مسئولیت ارتقای کیفی آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی تشکیل شده است. با توجه به نیاز به ارتقای سطح مشارکت و فعالیت های دانشجویی در فعالیت های توسعه آموزشی و به دنبال شکل گیری مناطق آمایشی در ساختار وزارت بهداشت درمان و آموزش علوم پزشکی کمیته های دانشجویی پس از بازنگری در آیین نامه و اختیارات در سال ۱۳۹۶ تشکیل شدند.

هدف:

تشویق دانشجویان برای تبدیل شدن به حمایت طلبان ارتقای آموزش خود

 

شرح وظایف:

 1. آگاه سازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت های توسعه آموزشی
 2. توانمند سازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش علوم پزشکی از طریق:

الف. برگزاری سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای دانشجویان

ب- ارائه مشاوره به دانشجویان و تشکل های دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی

حمایت از شرکت دانشجویان در برنامه های آموزشی ملی و بین المللی مرتبط  با آموزش علوم پزشکی

 1. برقراری ارتباط، اطلاع رسانی و بستر سازی جهت تعامل و و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی از طریق :

الف. جلسات درون و برون دانشگاهی

ب. همایش ها و جشنواره ها

پ. رسانه های مختلف اعم از نشریات، فضای مجازی و ...

۴- مشارکت فعال در پیاده سازی بسته های تحول و نو آوری در آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموز ش پزشکی

 1. خود ارزیابی و مشارکت در ارزشیابی های کمیته های دانشجویی
 2. به روز نگه داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وب سایت مرکز مطالعات دانشگاه و مستند سازی و تهیه آرشیو فعالیت های کمیته دانشجویی
 3. همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه ارزشیابی های فعالیت های آموزشی:

الف- مشارکت در طراحی، اجرا و بازخورد ارزشیابی های برنامه / دوره اعضای هیآت علمی، کارکنان و فرایندهای آموزشی

 • مشارکت در ارزشیابی سیاست ها  و آیین نامه های آموزشی مرتبط با دانشجویان
 1. همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی های ایده های نوآورانه آموزشی و پژوهش در آموزش
 2.  بسترسازی برای آموزش دانشجویان در جهت مستند سازی فرایندهای آموزشی و تبدیل ایده به محصول کاربری
 3.  جلب حمایت از ارائه نتایج پژوهش ها و طرح های نو آورانه آموزشی دانشجویان در همایش ها و مجامع ملی و بین المللی از طریق هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات آموزش دانشگاه
 4.  تألیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه

فعالیت ها در حیطه های مختلف و کارگروه های مرتبط آن شکل می گیرد.

از این پس گزارش عملکرد دانشجویان و حیطه های فعالیت کارگروه ها از طریق این سایت به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.

 

 

Theme Modifier: Amirreza Manteghinejad-۱۳۹۷

تماس با ما:

اصفهان، خیابان هزار جریب، پردیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ضلع جنوبی دانشکده مدیریت و توانبخشی، ساختمان آفرینش، طبقه سوم

شماره تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۵۲۵۶

دسترسی سریع:

پست الکترونیک